لزوم ارتقای درک بشر

در رمز بودن هم یک بحث کمالی هست. همه اش در واقع یک چیز است. استاد میگفتند:اگر کتابهای آسمانی می آمدند همه حرفهایشان را سر راست میزدند، دیگر تکلیفی برای بشریت نمیماند. بشر باید بیاید و کشف رمز کند، درکش باید ارتقاء پیدا کند.

در رمز بودن هم یک بحث کمالی هست.
همه اش در واقع یک چیز است.
استاد میگفتند:اگر کتابهای آسمانی می آمدند همه حرفهایشان را سر راست میزدند،
دیگر تکلیفی برای بشریت نمیماند.
بشر باید بیاید و کشف رمز کند،
درکش باید ارتقاء پیدا کند.

دیدگاهتان را بنویسید