لزوم تجزیه و تحلیل صحیح مسائل

ما اگر نتوانیم مسا ئل را درست تجزیه و تحلیل کنیم و نتیجه گیری کنیم، دانستن وقایع نه تنها کمکی به ما نمیکند برای درک حقیقت، بلکه ممکن هست کسی بیاید و تحلیل نا درستی روی آن انجام دهد و حتی به نفع جریان منفی مصادره اش کند!

ما اگر نتوانیم مسا ئل را درست تجزیه و تحلیل کنیم و نتیجه گیری کنیم،
دانستن وقایع نه تنها کمکی به ما نمیکند برای درک حقیقت،
بلکه ممکن هست کسی بیاید
و تحلیل نا درستی روی آن انجام دهد
و حتی به نفع جریان منفی مصادره اش کند!

دیدگاهتان را بنویسید