مُبشّر

و همان طور که از استاد شنیدید،هر مُبشّری که می آید و هر پیام آوری که می آید مثل یک برّه ای میماند، انگار که آمده تا سرش را ببُرند. یعنی آمده که ذبح شود. نه اینکه..دوست داشته باشیم که ذبح بشویم و سرمان را ببرند، نه! به خاطر اینکه طرف مقابل جاهل هست و قدرت تسلط دارد و به هر حال دشمنی می کند، این اتفاق می افتد.

و همان طور که از استاد شنیدید،هر مُبشّری که می آید و هر پیام آوری که می آید مثل یک برّه ای میماند،
انگار که آمده تا سرش را ببُرند.
یعنی آمده که ذبح شود.
نه اینکه..دوست داشته باشیم که ذبح بشویم و سرمان را ببرند، نه!
به خاطر اینکه طرف مقابل جاهل هست و قدرت تسلط دارد و به هر حال دشمنی می کند، این اتفاق می افتد.

دیدگاهتان را بنویسید