متانت و درک حرمت و حریم از تبعات عشق و عشق لازمه ی پای نهادن در مسیر حق، است

متانت و درک حرمت و حریم از تبعات عشق و عشق لازمه ی پای نهادن در مسیر حق، است ولی آنگاه که عافیت طلبی نام متانت و سکوت در برابر ناحق نام وقار بخود میگیرد،به حریم هایی که بر حفظ حرمتشان اصرار میشود شک میکنم.
عشقی که نتواند به حربه ی کوبنده ای بر علیه ناحق تبدیل شود و در خود ماندگی و بیتفاوتی و سکون را توجیه گر شود ،عشقی از نوع عطف به خود است که هدایتگر آن یا دانستگی رذیلانه است و یا نادانستگی ابلهانه و این همان عشقی است که معشوق را به بهای اندکی میفروشی یا دانسته به طمع و یا نادانسته به حمق.

دیدگاه‌ خود را بنویسید