متن نوشتاری پیام نوروز ۱۳۹۷

سلام و درود و عرض تبریک سال نو به همه عزیزان
امیدوارم این سال در استمرار و ادامه تحولات بشری که در قالب یک دگرگونی معنوی در ساختار جامعه بشری شکل گرفته٬ بیش از پیش با نو شدن باورها٬ نگاهها و توانمندیها همراه باشد.
امیدوارم در این سال٬ ارتقاء شعوری که نتیجه تحول عظیم عرفانی در بشریت است٬ با ایجاد بیداری بیشتر٬ ما را به هدفِ « انسانِ حقیقی» شدنمان از طریق دست یابی به فلسفه خلقت و دست یابی به حقیقت وجودیمان بیش از پیش کمک کند٬چراکه آنگاه که «به خود آییم» و «به خود آمدن» را تجربه کنیم٬ به «خداگونگی در زمین» به طریقی که منطبق بر قوانین «مدیریت کلان شعوری در هستی» باشد٬دست خواهیم یافت.
پیکره ی بشریت امروز بشدت گرفتار ظلمی است که نتیجه ی نادانستگیهای نسل اندر نسلی اوست و بشدت به بیماری خودزنی گرفتار است که اگر به خود نیاید٬ تحولات عصر هوشمندی بهای سنگینی را برای او و نسلهای بعد بهمراه خواهد داشت.
بشر امروز در حالی بسمت بیداری عمومی و کلی حرکت میکند٬ که سردمدارانش با کج فهمی از آرمانهای معنوی که اساس آن را گفته های مبشران عهد عتیق و پس از آن می دانند٬ به اهداف قدرت طلبانه و سلطه جویانه سیاسی٬فرهنگی٬اقتصادی همه جانبه خودشان رنگ تقدس زده و به اسم دین و معنویت و آرمانهایی چون انتظار موعود٬هزاران هزار فرزند انسان را به قربانگاه میبرند.
امروز پیکره بشریت زخم خورده و بیمار است چرا که باور مدیران جامعه بشری مبتنی بر نادانستگی و تاریکی است که آنرا روشنایی مینمایانند یا می پندارند؛
و وظیفه ایجاد چرخش از این موضع به دور از خردورزی بر دوش کسانی است که بیداری و آگاهی را قبلا تجربه کرده و ابزار انتقال شعوری این آگاهی به بقیه «سلولهای تن واحده بشریت» را در اختیار داشته باشند.
توجه داشته باشیم که نقطه اتکاي قدرت مداری سلطه جویان در کل جامعه بشری و ظلمی که امروز شاهد آن هستیم٬نتیجه ظلم اولی است که انسانها به آن تن داده اند٬ که همانا نا آگاهیست و همین نا آگاهیست که به ظالمان این امکان را می دهد که به هر عمل و نیت ناحق خود٬ رنگ حق بزنند و با این پوشش حق است که مردم مُجاب شده و خود نادانسته به استمرار ناحق کمک میکنند.
فراموش نکنیم زندگی٬ سراسر مبارزه بر علیه ناراستی است و در این مبارزه اگر درجایی بایستیم که حریف میخواهد و به جایی نگاه کنیم که انگشت اشاره حریف به ما نشان میدهد٬ رسیدن به آن مقصد متعالی که هدفمان است بسیار بسیار سخت و پر هزینه خواهدبود.

«بشر نهایتا به این حقیقت پی خواهد برد که نجات بخش او خود اوست٬خودِ به آگاهی رسیده ی او…»

بشر پی خواهد برد که « آرمانِ کمالِ انسان » و « انسانِ خدا شدن » اوست که به او کمک خواهد کرد٬ همان آرمانی که استاد محمدعلی طاهری معلم معنوی بشریت جانشان را بر سر آن گذاشتند و سنگینی بر دوش کشیدن این بار بر عهده ی تک تک شاگردان ایشان است و محقَق شدن ادامه ی راه این آرمان٬ تنها و تنها مستلزم حرکتی است که قدرت و توان و خردش را از «او » بگیرد وجز کمک گرفتن از پشتیبان شعوری هستی ٬ راه دیگری برای بشر وجود ندارد؛
و در این مسیر آنچه که بایستی به حق٬ آنرا « میراث گرانبهای استاد طاهری » نامید یعنی حلقه ها و اتصالات است که به ما کمک میکند تا کارگزاران و راهنمایان درونی و بیرونیمان را بشناسیم و از کمک آنها بهره مند شویم.
بشر نهایتا مجاب خواهد شد که نجات او و ظهور موعود نه از سرزمینی که با خونریزی و ظلم تدارک دیده اند و نه در زمانی که برایش برنامه ریزی می کنند و نه با آن محتوایی که پروپاگاندای عظیم حاکم بر جامعه بشری در جناحهای مختلف آنرا تبلیغ میکند٬ بلکه ظهور منجی از جایی در درون خود انسانها خواهد بود ٬ آنگاه که انسانها معلم راهنمای معنوی در مقطع دکترای بشریت را از قلب خود بشناسند و آن زمان است که حقانیت این معلم٬ خود را به اثبات خواهد رساند و این را بشر خواهد فهمید که اثبات این حقانیت و استمرار و ادامه ی این راه مستلزم حضور آن معلم در بُعد فیزیکی نیست و همین فهم٬ او را کمک خواهد کرد که به بازی که سردمداران قدرت در ایران در ارتباط با ادعای زنده بودن استاد طاهری شروع کرده و بر آن پای میفشارند، تن در ندهد و قطعا تا آن مرحله دجالهای زیادی ظهور خواهند کرد.

« سال ۱۳۹۷ سالی بسیار مهم و تعیین کننده برای سرنوشت مردم ایران است »

در سال ۹۷ درادامه ی سال ۹۶ که شاهد تحولات عظیم هم در دنیا و هم در ایران بوده ایم٬ تحولات عظیم تر و شگرف تری را شاهد خواهیم بود و هرچه به سالهای پایانی این دهه تعیین کننده نزدیک میشویم٬شاهد تحولاتی عمیق تر و عظیم تر هستیم.

و سخن آخر با شاگردان و پیروان استاد طاهری عزیز: میدانم که خودتان توجه دارید که ما ابزار انتقال آنچه را که در ارتباط ویژه و در سایر اتصلات به آگاهیش دست پیدا می کنیم٬به بقیه سلولهای این تن واحده در اختیار داریم٬ هم از طریق روح جمعی و هم از طریق ذهن اشتراکی ؛
بر این مهم بیشتر اهتمام بورزیم و ادراکاتمان را از این دو طریق در اختیار بشریت قرار دهیم که محقَق شدن حرکت آگاهی جمعی بشر به آن وابسته است.
امید که با نو شدن روزگار٬ وجود ما هم نو شود.
شهناز نیرومنش
یکم فروردین ۱۳۹۷
۲۰ مارچ ۲۰۱۸ میلادی