مرغ آمین

فراز مندی خرد جمعی، دلیل استمرار و اوج گیری «هنر متعهد» است و
این فرازمندی که در «ذائقه ی مردم» و اقبال آنها از «هنر متعهد» خود را نمایان می سازد،
نشانه ی رشد «مزاج شناختی و ادراکی» مردمان است و
حاصل مشاهده ی این فرازمندی، خرسندی و شعفی غیر قابل چشمپوشی؛

وبشریت همواره وامدار مرغ آمین های درد آلودیست که از سرِ درد ِ بشر،
تا آنسوی این بیدادخانه می روند و می بینند و
دوباره بازمی گردند به این بیدادخانه…
نه به رغبت آبی و دانه ای ،
که در فکر چاره ی گشایشی برای بشر جور دیده…
نهان بینانی که ندای پنهانی جهان دردمند خود را بخوبی می شناسند
و در پی چاره ای برای آن…
مرغ آمین هایی که رنج میکشند و زخم میخورند،
باشد که مردمانِ در کاستی ها وامانده،
به برکت آمین هایشان
و به یُمن استجابتی که حاصل جانمایه ی آنهاست
از رنجشان بکاهد.

یا حق