مرگ در ناآگاهی و تولد در آگاهی

ما از هر چیزی که آگاه میشویم، یک مرگ برایمان اتفاق می افتد. در نا آگاهی قبلی مان میمیریم و وارد زندگی جدیدی میشویم که در آنجا آگاهیست. این قضیه مرگ را ما لحظه به لحظه در حال تجربه کردن هستیم،چراکه در حال آگاه شدنیم(مرگ در ناآگاهی و تولد در آگاهی) و میدانیم که بین هرتولد و مرگی برزخی هست. در برزخ از زندگی قبلی به اصطلاحی کنده شده ایم و از طرفی آماده نیستیم به زندگی بعدی برویم و گیر کردیم. یک حالت بینابین هست که باید آمادگی درونی برای مسیر پیدا کنیم،مسیر آماده است.

ما از هر چیزی که آگاه میشویم، یک مرگ برایمان اتفاق می افتد.
در نا آگاهی قبلی مان میمیریم و وارد زندگی جدیدی میشویم که در آنجا آگاهیست.
این قضیه مرگ را ما لحظه به لحظه در حال تجربه کردن هستیم،چراکه در حال آگاه شدنیم(مرگ در ناآگاهی و تولد در آگاهی)
و میدانیم که بین هرتولد و مرگی برزخی هست.
در برزخ از زندگی قبلی به اصطلاحی کنده شده ایم و از طرفی آماده نیستیم به زندگی بعدی برویم و گیر کردیم.
یک حالت بینابین هست که باید آمادگی درونی برای مسیر پیدا کنیم،مسیر آماده است.

دیدگاهتان را بنویسید