مصاحبه با خانم شهناز نیرومنش در رابطه با شرایط استاد طاهری 25 آبان 1393

25 آبان 93 برابر با 19 نوامبر 2014

وضعیت استاد طاهری در اعتصاب غذا جدید تا چه سطح وخیم است؟ –
https://www.youtube.com/watch?v=eRAeqjdbjLo

علت اصرار استاد طاهری در نشکستن اعتصاب چیست؟
https://www.youtube.com/watch?v=p5QTi6zfDi8