مخدوش کردن تاریخ فوت استاد محمد علی طاهری

به دلیل اینکه مخدوش کردن تاریخ فوت استاد محمد علی طاهری یک مسئله ساده نیست. این قضیه را حکومت ایران در مورد خیلی از زندانیان انجام داد، به خانواده ها دروغ می گوید، می گوید هستند، نیستند. ولی در مورد استاد محمد علی طاهری به دلیل این که ۱. طرفداران زیادی دارند و ۲. اینکه آموزه هایی دارند،

به دلیل اینکه مخدوش کردن تاریخ فوت استاد محمد علی طاهری یک مسئله ساده نیست. این قضیه را حکومت ایران در مورد خیلی از زندانیان انجام داد، به خانواده ها دروغ می گوید، می گوید هستند، نیستند. ولی در مورد استاد محمد علی طاهری به دلیل این که ۱. طرفداران زیادی دارند و ۲. اینکه آموزه هایی دارند،

دیدگاهتان را بنویسید