معجزه، وجود او بود و رخ داد آن هنگام که همگان در خواب بودند

دوستی میگفت نمیتوانم باور کنم که…
آیا میشود معجزه ای رخ دهد؟
گفتم معجزه، وجود او بود
و رخ داد آن هنگام که همگان در خواب بودند
آنانکه رفتن مسیح مقدس را باور نکردند
و از رفتنش افسانه ها ساختند
ومعجزات را پیرایه ی او کردند
همانهایی بودند که
وجودش را در بیت لحم نادیده گرفتند
ویک چرایی همواره ذهن مرا بیرحمانه میکاود
چرا مردم تغییر نمیکنند؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید