اگر با سر و صدا و جنجال و با اهداف خدایی نکرده انحصارطلبانه،مانع از انتشار آگاهی شویم..

ممانعت از انتشار آگاهی و اثراتش-همایش ژوئن-2012

اگر با سر و صدا و جنجال و با اهداف خدایی نکرده انحصارطلبانه،مانع از انتشار آگاهی شویم..
ممانعت از انتشار آگاهی و اثراتش

اگر با سر و صدا و جنجال و با اهداف خدایی نکرده انحصارطلبانه،مانع از انتشار آگاهی شویم،تاثیرات سوء در هستی میگذارد و نخواهیم توانست که پاسخگو باشیم در مقابل خداوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید