مهر کنترل کیفیت روح القدس

مهر "Quality Control" (کنترل کیفیت) روح القدس چیست ؟ این که در اتصال با روح القدس من باید اثری را ایجاد کرده باشم. من باید زمانی که حرف میزنم در حالت اتصال با روح القدس باشم تا حرفم خریدار داشته باشد، در غیر این صورت ضد شعورش منفی می شود. این از نشانه های محور وجودی مثبت هست که درهر لحظه وصل به مرکز و آن شعور برتر هست.

مهر “Quality Control” (کنترل کیفیت) روح القدس چیست ؟
این که در اتصال با روح القدس من باید اثری را ایجاد کرده باشم.
من باید زمانی که حرف میزنم در حالت اتصال با روح القدس باشم
تا حرفم خریدار داشته باشد،
در غیر این صورت ضد شعورش منفی می شود.
این از نشانه های محور وجودی مثبت هست که درهر لحظه وصل به مرکز و آن شعور برتر هست.

دیدگاهتان را بنویسید