موانع پیشرفت و عوامل بازدارنده هر جریان معرفتی

موانع پیشرفت و عوامل بازدارنده هر جریان معرفتی

موانع پیشرفت و عوامل بازدارنده هر جریان معرفتی
موانع پیشرفت و عوامل بازدارنده هر جریان معرفتی

موانع پیشرفت و عوامل بازدارنده هر جریان معرفتی

1- موانع برون گروهی

2- موانع درون گروهی

3- و موانعی که از تلفیق بیرون و درون ایجاد میشود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید