موقع رو شدن صحنه آخر نرسیدست هنوز

موقع رو شدن صحنه آخر نرسیدست هنوز – استانبول – 1390

موقع عشق به پایان نرسیده است هنوز/ دست از ما تب هجرت نکشیده است هنوز

کمر ما غم هجران تو مپندار شکست /دل ما از دل یاران نبریده است هنوز

غربت ساقی ما، جان وی و جان شما /کار این میکده ی عشق به سامان نرسیده است هنوز

گر شوی محرم دل،گویدت اسرار نهان /سخنی کز دهنی کس نشنیده است هنوز

ما همانیم که گفتیم ، که بودیم، که هستیم ولی / موقع رو شدن صحنه آخر نرسیده است هنوز….

شهناز نیرومنش / استانبول /بهار 1390

دیدگاه‌ خود را بنویسید