مکان مقدس_27 آگوست_2016

مکان مقدس

“اینکه میگویند مکان مقدس، یعنی شعورش نسبت به جاهای دیگر مثبت میشود، میشود مکان مقدس، به قول استاد میشود میکده.”
شهناز نیرومنش
27 آگوست 2016