میراث استاد

میراث استاد طاهری، بر خلاف تصور..در دسترس هر میراث خوار ناشایسته ای نیست که بتواند امانتداری را نقض کند و خیانت کند و تحریف کند و همچنان از آن سود برد؛ این آیین هم در عین رحمانیت برای خودش قوانینی دارد بسیار محکم.

میراث استاد طاهری، بر خلاف تصور..در دسترس هر
میراث خوار ناشایسته ای نیست که بتواند امانتداری را نقض کند و خیانت کند و تحریف کند و همچنان از آن سود برد؛

این آیین هم در عین رحمانیت
برای خودش قوانینی دارد بسیار محکم.

دیدگاهتان را بنویسید