میوه ی عشق ادراک است

میوه ی عشق ادراک است عشقی که بصیرت نیاورد فقط یک وابستگی است از جنس انس غریزی همین و بس

میوه ی عشق ادراک است
عشقی که بصیرت نیاورد
فقط یک وابستگی است
از جنس انس غریزی
همین و بس

دیدگاهتان را بنویسید