اینجانب بدلیل مکتوبی که سال گذشته از سوی استاد طاهری خطاب به آقای احمد شهید و مجامع حقوق بشر در رابطه با نقض حقوق خودشان و نقض حقوق بشر در زندانهای ایران بدستم رسیده

نامه استاد محمد علی طاهری خطاب به احمد شهید-همایش 19 آگوست-2015

“اینجانب بدلیل مکتوبی که سال گذشته از سوی استاد طاهری خطاب به آقای احمد شهید و مجامع حقوق بشر در رابطه با نقض حقوق خودشان و نقض حقوق بشر در زندانهای ایران بدستم رسیده
و در مکتوبی جداگانه طی دستور العملی،مسئولیت پیگیری آن نامه را به من محول نموده بودند،
خود را نماینده، امانتدار و سخنگوی ایشان در حیطه ی وظیفه ی محوله و موظف اخلاقی در رابطه با به نتیجه رساندن خواسته ی استادم میدانم
و در این مهم از هیچ کوششی فرو گذار نخواهم کرد.”

شهناز نیرومنش

19 آگوست 2015