نامه استاد محمد علی طاهری خطاب به احمد شهید

اینجانب بدلیل مکتوبی که سال گذشته از سوی استاد طاهری خطاب به آقای احمد شهید و مجامع حقوق بشر در رابطه با نقض حقوق خودشان و نقض حقوق بشر در زندانهای ایران بدستم رسیده

اینجانب بدلیل مکتوبی که سال گذشته از سوی استاد طاهری خطاب به آقای احمد شهید و مجامع حقوق بشر در رابطه با
نقض حقوق خودشان و نقض حقوق بشر
در زندانهای ایران بدستم رسیده

دیدگاهتان را بنویسید