همه ما میدانیم که استاد طاهری الان نیستند. اگر ایشان در بُعد فیزیکال بودند احتیاجی نداشت که آنها برای اثبات بودنشان از فیلم دروغی استفاده بکنند. فیلمی که سازمانهای موجه و قانونی بین المللی تایید کردند که این فیلم میکس شده است. استاد در قالب فیزیکشون نیستند

نبودن استاد طاهری و فیلم دروغین حکومت-همایش 20ژوئن-2015

همه ما میدانیم که استاد طاهری الان نیستند. اگر ایشان در بُعد فیزیکال بودند احتیاجی نداشت که آنها برای اثبات بودنشان از فیلم دروغی استفاده بکنند. فیلمی که سازمانهای موجه و قانونی بین المللی تایید کردند که این فیلم میکس شده است. استاد در قالب فیزیکشون نیستند
و در این چهار سال هم که بودند ،تحت فشار آنها بودند و هر چه گفتند تحت فشار بوده. از قبل هم گفته بودند که اگر من در زندان چیزی گفتم، حرفی زدم ،شما قبول نکنید ،اما آنها دارند استناد میکنند که استاد گفته اند من بازنشسته شدم، من درس جدید ندادم، من حلقه جدید ندادم. خوب اینها همه تحت فشار بوده، ولی استاد در آن سه ،چهار سال)اسارت( درسهایشان را دادند. در روح جمعی وارد کردند.و دوستان گرفتند؛الان هم که در کالبد فیزیکال نیستند