به صراحت عرض میکنم،کسانی که بد عهدی کردند، کسانی که آگاهانه عهد شکستند و خیانت کردند و حق را پوشاندند (نسبی،سببی،شاگرد نزدیک،شاگرد دور...) تمام حفاظهایشان از بین رفته است! استاد در سوگند نامه نوشتند و به ما گفتند روزی که امانتداری را زیر پا بگذارید، حفاظتان از بین میرود. (حفاظ ندارند،من نمیدانم به شاگردانشان چه چیزی دارند تفویض میکنند!)

نقض امانتداری،از دست رفتن حفاظ_همایش 30می_2015

به صراحت عرض میکنم،کسانی که بد عهدی کردند،
کسانی که آگاهانه عهد شکستند و خیانت کردند و حق را پوشاندند
(نسبی،سببی،شاگرد نزدیک،شاگرد دور…)
تمام حفاظهایشان از بین رفته است!
استاد در سوگند نامه نوشتند
و به ما گفتند روزی که امانتداری را زیر پا بگذارید، حفاظتان از بین میرود.
(حفاظ ندارند،من نمیدانم به شاگردانشان چه چیزی دارند تفویض میکنند!)

شهناز نیرومنش

همایش30 می 2015