تیم روانه کرده اید اینجا به کمک مزد بگیران لس آنجلسی تان!همان مزد بگیرانی که از ماهها قبل به پسرم هشدار داده بودند

نمیگذارم خون استادم پایمال شود.

تیم روانه کرده اید اینجا به کمک مزد بگیران لس آنجلسی تان!همان مزد بگیرانی که از ماهها قبل به پسرم هشدار داده بودند!

مرا از چه میترسانید؟

جانم از جان او عزیزتر نیست.نمیگذارم خون استادم پایمال شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید