امانتی از استادم محمد علی طاهری برای مقابله با دجّال

ولی من راه دیگری خواهم جُست و باز هم راه بهتری خواهم یافت؛
به لطف خداوند و همراهی روشندلان حقیقت جو در کل گیتی،که پیام طاهری مظلوم شهید را هنوز هم به گوش جان، میشنود و به قلب ادراک میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید