نوبت عاشقی – استانبول – بهار 1390

​نوبت عشق به پايان نرسيده است هنوز
دست از ما تب هجرت نکشيده است هنوز

کمر ما غم هجران تو مپندار شکست
دل ما از دل ياران نبريده است هنوز

غربت ساقي ما،جان وي و جان شما
کار اين ميکده ي عشق به سامان نرسيده است هنوز​

گر شوي محرم دل،گويدت اسرار نهان
سخني کز دهني کس نشنيده است هنوز

ما همانيم که گفتيم،که بوديم،که هستيم ولي
موقع رو شدن صحنه آخر نرسيدست هنوز

سروده شده در ۱۳۹۰بهار-استانبول