نوروز مبارک – ١٣٩٨ خورشیدی

نوروز مبارک
رمز خجستگی نوروز که ما را علیرغم همه ی ستیزها و بیعدالتی ها،باز هم به بزرگداشت و شادی وامیدارد،همانا در
” تداوم نویی و نو زیستن و از نو زیستن است”
که طبیعت هر سال به زیباترین صورت این همارگی را به ما یاداوری می کند،
و امیدواری به بایستگی همین قانون است که ما را بیش از پیش به نوعی از
” نوگرایی خردمندانه” در هستی امیدوار ساخته و توان پای در این راه نهادن و پای بر این راه فشردن را در ما همواره زنده نگه می دارد.
این “جریان نوگرایی خردمندانه “و هدایت شده که خود را در نسلهای جدید بشر در این بازه از تاریخ، با توان بالا به رخ میکشد، نشانگر آن است که تنش های غیر عادلانه ای که در هماره ی تاریخ بشر از سوی “اقلیتی تمامیت خواه” بر
اکثریتی نا آگاه و بیخبر و یا آگاه و ناتوان، تحمیل و از سوی آنان تحمل شده، اینبار نه با سازگاری و تحمل، که با رو در رویی و از سرگذراندن آن و با اتکا به “توانمندیهای کاربردی وادی شعور و عشق” پایانش رقم زده خواهد شد…
توانمندیهایی که دستاوردش تنها در انحصار این نسل نبوده و تحولی به مراتب بزرگتر برای کل بشریت در آینده را بهمراه خواهد داشت.
در این رودر رویی, “جریانات انسان مدارانه و خردگرایانه” مرتبط با بازه زمانی کنونی یعنی “عصر هوشمندی” در یک نوع از تنیدگی خاص و بی نظیر همپای نمایش های سیاسی-اجتماعی-مذهبی و برنامه های مدیریت شده ی وابسته به جریانها و تقابل قدرت در جهان، منطقه خاورمیانه و ایران پیش می رود.
جریاناتی شدیدا بهم وابسته که در هیچیک از طرفین ماجرا، ظاهر رویدادها گویای تام و تمام حقیقت ناپیدای پشت آن نبوده و نیست وتا زمانی که رونمایی نشود امکان تمیز میسر نخواهد بود جز برای کسانی که متکی به ابزارهای شعوری تشخیص “حق از ناحق” و نیز “حقیقت از واقعیت” باشند با اتکا به خرد و نه فقط عقل.
و از آنجا که حقیقت همواره در پوسته ای از واقعیت پیچیده شده، خواهندگان و پویندگان مسیر حقیقت و رهروان مسیر “انسان کامل” چاره ای ندارند جز آنکه تا آن زمان که حقیقت ریشه دوانیده، پابرجا شده و با قدرت رخ بنماید، بازی واقعیت و حقیقت را با هوشیاری دریافته، عمل کرده و پیگیری نمایند….

پس با امیدواری شادمانه
” واقعیت را بازی کنیم آنچنان که ایشان… “
و
“حقیقت را در یابیم آنچنان که ایشان…”

چون غمش را نتوان یافت مگر در دل شاد
ما به امید غمش خاطر شادی طلبیم

جمعه ۲ فروردین ١٣٩٨ خورشیدی
۲۲ مارچ ۲۰۱۹ میلادی
شهناز نیرومنش
کالیفرنیا