اگر هُبوط نبود، تعالی خداوند رقم نمی خورد. اگر هُبوط نبود، حرکت آدم از اُلوهیت به رُبوبیت امکان پذیر نبود. اگر هُبوط نبود “فتبارک الله احسن الخالقین” رُخ نمی داد.

هبوط_همایش 16 می 2015_اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“اگر هُبوط نبود، تعالی خداوند رقم نمی خورد.

اگر هُبوط نبود،

حرکت آدم از اُلوهیت به رُبوبیت امکان پذیر نبود.

اگر هُبوط نبود “فتبارک الله احسن الخالقین” رُخ نمی داد.”

شهناز نیرومنش

همایش 16 می 2015

اولین سری سمینارهای بعد از  شهادت استاد طاهری