هبوط

اگر هُبوط نبود، تعالی خداوند رقم نمی خورد. اگر هُبوط نبود، حرکت آدم از اُلوهیت به رُبوبیت امکان پذیر نبود. اگر هُبوط نبود “فتبارک الله احسن الخالقین” رُخ نمی داد.

اگر هُبوط نبود، تعالی خداوند رقم نمی خورد.
اگر هُبوط نبود،
حرکت آدم از اُلوهیت به رُبوبیت امکان پذیر نبود.
اگر هُبوط نبود “فتبارک الله احسن الخالقین” رُخ نمی داد.

دیدگاهتان را بنویسید