هدف ما شناخت حقیقت و قدم گذاشتن در راه حقیقت است چرا که یافتن حقیقت و تصدیق حق و اقدام برای احقاق حق مهم ترین رکن و بخش در مسیر کمال است  

هدف ما شناخت حقیقت و قدم گذاشتن در راه حقیقت است-همایش 2 می-2015

هدف ما شناخت حقیقت و قدم گذاشتن در راه حقیقت است
چرا که یافتن حقیقت و تصدیق حق و اقدام برای احقاق حق مهم ترین رکن و بخش در مسیر کمال است

یعنی اگر تصور کنیم در مسیر کمالیم، حلقه های رحمانیت را استفاده می کنیم و به درک حقایق زمین و آسمان رسیدیم ولی در همین زندگی روزمره قادر نباشیم حق را بیابیم و تایید کنیم و تصدیق کنیم و برای احقاق اون عمل بکنیم بر طبل خالی کوبیده ایم.