هدف ما شناخت حقیقت و قدم گذاشتن در راه حقیقت است

هدف ما شناخت حقیقت و قدم گذاشتن در راه حقیقت است چرا که یافتن حقیقت و تصدیق حق و اقدام برای احقاق حق مهم ترین رکن و بخش در مسیر کمال است  

هدف ما شناخت حقیقت و قدم گذاشتن در راه حقیقت است
چرا که یافتن حقیقت و تصدیق حق و اقدام برای احقاق حق مهم ترین رکن و بخش در مسیر کمال است
 

دیدگاهتان را بنویسید