هدف منجی

 وقتی که دائم الوصل نباشیم و محور وجودیمان مثبت نباشد، هر نفسمان گناه است و تشعشع منفی ایجاد میکند. این چرخش محور وجودی از منفی به مثبت ،هدف منجی است. در اصطلاح،درک مفاهیم پر ارزش و والای کمال مثل «هیچ خدایی نیست به جز خدای یکتا» در وجود ما نهادینه شود.

 وقتی که دائم الوصل نباشیم و محور وجودیمان مثبت نباشد،
هر نفسمان گناه است و تشعشع منفی ایجاد میکند.
این چرخش محور وجودی از منفی به مثبت ،هدف منجی است.
در اصطلاح،درک مفاهیم پر ارزش و والای کمال
مثل «هیچ خدایی نیست به جز خدای یکتا»
در وجود ما نهادینه شود.

دیدگاهتان را بنویسید