نکته مهم این است، که ما فقط مسئولیت درکهای خودمان را نداریم،و هر حرکتی که میکنیم، و هر تأخیری که در کارهایمان ایجاد می شود، و هر نفهمیدن و فهمیدن ما روی کمال بشریت تاثیر دارد خصوصا در این زمانی که الان هستیم، با کسی هم زمان شده ایم و از زبان او چیزهایی شنیده ایم و درسهایی گرفتیم که او عصاره تمام نیکان تاریخ است، پس بار سنگینی به دوش همه ما هست.

هر نفهمیدن و فهمیدن ما روی کمال بشریت تاثیر دارد-همایش 25 آوریل-2015

نکته مهم این است، که ما فقط مسئولیت درکهای خودمان را نداریم،و هر حرکتی که میکنیم،
و هر تأخیری که در کارهایمان ایجاد می شود،
و هر نفهمیدن و فهمیدن ما روی کمال بشریت تاثیر دارد
خصوصا در این زمانی که الان هستیم،
با کسی هم زمان شده ایم و از زبان او چیزهایی شنیده ایم و درسهایی گرفتیم که او عصاره تمام نیکان تاریخ است،
پس بار سنگینی به دوش همه ما هست.