هر نفهمیدن و فهمیدن ما روی کمال بشریت تاثیر دارد

نکته مهم این است، که ما فقط مسئولیت درکهای خودمان را نداریم،و هر حرکتی که میکنیم، و هر تأخیری که در کارهایمان ایجاد می شود، و هر نفهمیدن و فهمیدن ما روی کمال بشریت تاثیر دارد خصوصا در این زمانی که الان هستیم، با کسی هم زمان شده ایم و از زبان او چیزهایی شنیده ایم و درسهایی گرفتیم که او عصاره تمام نیکان تاریخ است، پس بار سنگینی به دوش همه ما هست.

نکته مهم این است، که ما فقط مسئولیت درکهای خودمان را نداریم،و هر حرکتی که میکنیم،
و هر تأخیری که در کارهایمان ایجاد می شود،
و هر نفهمیدن و فهمیدن ما روی کمال بشریت تاثیر دارد
خصوصا در این زمانی که الان هستیم،
با کسی هم زمان شده ایم و از زبان او چیزهایی شنیده ایم و درسهایی گرفتیم که او عصاره تمام نیکان تاریخ است،
پس بار سنگینی به دوش همه ما هست.

دیدگاهتان را بنویسید