هستی منتظر انسان است

"هستی منتظر انسان است و معجزه ای درکار نیست،جز معجزه عشق که بایستی بدست خود بشر صورت پذیرد، گستره شعوری هستی ورق بخورد، قلبها بسوی حقیقت بازگردد و تحولات جهانی در پیامد تحولات درونی انسانها رقم زده شود." شهناز نیرومنش یکم فروردین ۱۳۹۶ خورشیدی

“هستی منتظر انسان است
و معجزه ای درکار نیست،جز معجزه عشق
که بایستی بدست خود بشر صورت پذیرد، گستره شعوری هستی ورق بخورد،
قلبها بسوی حقیقت بازگردد
و تحولات جهانی در پیامد تحولات درونی انسانها رقم زده شود.”
شهناز نیرومنش
یکم فروردین ۱۳۹۶ خورشیدی