هشدار

هشدار

شرایط استاد از آنکه فکرش را میکنید نگران کننده تر شده است
———————————————
هرکس شخصا مسئول عمل خود است و هرکس صلیب خود را بدوش میکشد
امروز دیگر زمانی برای تعلل نداریم
یا هستیم ،یا نیستیم
هرکس خود باید انتخاب کند
انتخابی که بار سر افکندگی یا سرافرازیش جاودانه خواهد شد

حرکتی را شروع کرده ایم
«چرا که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نخواهد داد تا زمانیکه آنها وجودشان را تغییر دهند»
و همانطور که استاد طاهری عزیز فرمود
«تا دشمنان یک جریان را نشناسیم ان جریان را بخوبی نشناخته ایم»

هستید یا نیستید؟
پس اگر هستید

حقتان است بدانید…
بازیگرانی که مجموعه را در تمام این سالها بازی دادند
بازیهایی که میدانستیم و خون دل خوردیم تا زمانش برسد که حقیقت آشکار شود
بازیگران سر سپرده ای که مزورانه ادعای کمک به استاد را داشتند و دارند و در عمل مجدانه دست در دست داعشیان ایران،بیرحمانه در تلاش برای ادامه ی اسارت و حذف او هستند
چه کسانی هستند؟

حقتان است بدانید….
آنهایی که در این سالهای غیبت با حربه ی فریب و استناد به دروغهایشان تعداد زیادی از شاگردان ساده دل و حتی خانواده ی استاد مظلوم را با خود همراه کردند و مانع از ابراز هر حمایت علنی از ایشان شدند
چه کسانی هستند؟

حقتان است بدانید…
آنهایی که با «شعار وحدت » مجموعه را به یکپارچگی ذلت بار مسخ سکوت کشاندند
همانهایی که ادعاهای تهوع آورشان که:
«هر فعالیت و حرکتی استاد را سیاسی میکند»

و
«استاد قرار بود آزاد شود و فعالیتهای حقوق بشر مانع ازادی ایشان شد»
و
حالا در یک چرخش ۱۸۰ درجه ای، تبدیل شده به ادعاهای تهوع آورتر
«در دست داشتن نامه استاد و به نتیجه رساندن آن در مجامع »

و
«ادعای گرفتن وکیل برای آزادی استاد»

و

«شما لازم نیست کاری کنید ما داریم کارهای لازم را انجام میدهیم»

و

« امکان عفو رهبری در صورت سکوت»

تا با فریبی جدید چند صباحی دیگر از ساده دلی همراه شدگان نا آگاه بهره برند و باز هم بر سکوت دامن زنند برای خریدن زمان
چه کسانی هستند؟

حقتان است بدانید…..
آنهایی که آنقدر وقیح شده اند که در جمع های خودی و غیر خودی به خود میبالند که حالا دیگر تسلط کامل بر خانواده ی استاد یافته اند!!
همانهایی که با اتکاء به وکاتنامه های جعلی برای ادامه اعمال بیشرمانه و پر کردن بیشتر و بیشتر جیبهایشان رجز میخوانند و ترکتازی میکنند
چه کسانی هستند؟

حقتان است بدانید…….
آنهایی که برای پیشبرد مقاصد کثیفشان برای حذف استاد ،علاوه بر خدعه های زمینی ،با بهره بردن از خدمات ویژه شبکه منفی با نفوذ و مسخ همراهان، از آنان نا همراه ساختند و میسازند
همانهایی که با اشاعه ی برداشت های ظاهری و پوسته ای ازمفاهمی متعالی چون
« الست زمینی» و «امانتداری » و «حرکت در سکون» و «وحدت و حرکت جمعی»
مانع ازدرک عمیق این مفاهیم متعالی و هرگونه بهره بردن همراهان از خدمات شبکه مثبت برای مقابله با آسیب های شبکه منفی شدند
چه کسانی هستند؟

آری براستی آنهایی که حرمت حرم را نگاه نداشتند تا در فرصتی که خریدند با تجاوز به حریم «حقیقت باکره ای» که از استاد در دستانمان امانت بود ،فرزند حرامزاده ای از او بزاید ،این زایش نامیمون را گرامی دارند و در اطرافش هلهله کنند تا در هنگامه ی پایکوبی مسخ شدگان ، مادر این طفل حرامزاده را به مسلخ برند و همچون همیشه ی تاریخ آنرا گردن بزنند؟
چه کسانی هستند؟!
آری براستی این گروه چند نفره چه کسانی هستند و از که دستور میگیرند؟

شهناز نیرومنش
بامداد یکشنبه
۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴
۲۹ شهریور ۱۳۹۳