همراهان همدل در پی دادگاههای صوری و خیمه شب بازی های دو ماه اخیر ….در آستانه صدور حکم فرمایشی-نمایشی برای استاد طاهری شهید مظلوم هستیم.

جنگ تشعشعاتی

همراهان همدل
در پی دادگاههای صوری و خیمه شب بازی های دو ماه اخیر ….در آستانه صدور حکم فرمایشی-نمایشی برای استاد طاهری شهید مظلوم هستیم.
مدتهاست وارد مرحله جدیدی از جنگ تشعشعاتی شده ایم و این روزها (مانند مراحل قبل) ،جادوگران حکومتی ایران و همکاران خائنشان در داخل مجموعه، از طلسمات بسیار سنگین برای مسخ و نفوذ بیشتر،برای زمینگیر کردن همراهان و بعنوان پشتوانه ی فریب های شیطانی اشان،استفاده کرده اند.
لذا لازم است بطور هماهنگ دوستانی که نُت های شخصی مربوط به جنگ های تشعشعاتی را دریافت کرده اند، هم برای مردم و هم برای سردمداران شبکه منفی در داخل و خارج از مجموعه در سطح وسیع اعلام نمایید.
در همین خصوص،به منظور استفاده از آن بخش از نُت ها که دیگر شخصی نیست و بدلیل شرایط کنونی،جنبه ی عمومی پیدا کرده، برای به روز سازی امکانات شبکه مثبت و ایجاد آمادگی بیشتر برای رویارویی و جنگ تشعشعاتی ، جلسه ای در روزهای آینده خواهیم داست که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
لطفا از هر طریق که میتوانید به دوستانمان در ایران اطلاع رسانی نمایید.
با سپاس و بامید حق
چهارشنبه
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۳ می ۲۰۱۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید