هشیار باشید

دوستان و همراهان گرامی هشیار باشید بعد از گذشت ۲۱ ماه از اعلام شهادت استاد مظلوم محمد علی طاهری،و در ادامه بازیهای حکومت برای مخفی نگهداشتن و سازماندهی جریان عرفان حلقه که بکمک نیروهای اطلاعاتی،وکیل و همسر و بعضی افراد دیگر از خانواده استاد طاهری، در این مدت از چشم تیزبینان دور نمانده، این روزها بازی وارد مرحله جدیدی شده. در این قسمت از سناریو ،حکومت پس از نزدیک به دو سال انتقال اخبار دروغی از وضعیت پرونده استاد، حضور در دادگاه و حضور در مراسم عقد و... که تنها به اعتبار چند دقیقه فیلم و چند عکس ساختگی ونقل قولهای ضد و نقیض وکلا و خانواده سندیت پیدا میکند و انتشار آنها در سطحی وسیع ، بکمک پروپاگاندای اعتدال گرایان و لابی ها و روسپی های رسانه ای و حقوق بشری خارج از کشور، امروز تصمیم میگیرد سناریو را وارد مرحله جدیدی کند. در این مرحله وکیل در ادامه دروغهای قبلی ادعای گرفتن قرار منع تعقیب و در ادامه اعتصاب غذای استاد را دارد و خانم زیبا محمدیان همسر سابق استاد طاهری، پس از شش سال ناگهان به میدان میاید! همان همسری که در تمام این سالها بعنوان مانع و عامل بازدارنده در مقابل ایشان عمل کرده وپس از دستگیری دوم و بخصوص پس از انتشار نامه استاد به مجامع حقوق بشرتوسط اینجانب،بعنوان همدست نیروهای اطلاعاتی در کنار محمود علیزاده طباطبایی، همواره عامل انتقال اخبار دروغ از وضعیت استاد بوده و همانطور که بارها گفته ام اگر نبود همدستی او با دشمنان استاد طاهری مظلوم،حکومت ایران هرگز جرات نمیکرد باعث خون ایشان شود و سپس توان آنرا داشته باشد که این ظلم بزرگ را نه تنها،مخفیکاری کند،بلکه دامن مسئولین قضایی و اجرایی و رهبر نظام را از این لکه ننگ پاک نگهدارد. همسری که مدتی قبل از شهادت ایشان تقاضای طلاق از ایشان کرده و با موافقت استاد مواجه شده، ولی با توصیه نیروهای اطلاعاتی از آن صرف نظر میکند تا امروز و روزهای بعد، بتواند سناریوی حکومت و قاتلین ایشان را بهتربازی کند. فیلم منتشر شده از ایشان را بشنوید و ببینید. قطعا در این شرایط که باطل علنی تر از قبل به مقابله با حق برخواسته،حلقه های رحمانیت،ادراک تشعشعاتی و دلایل عقلی بکمک دوستان خواهد امد تا حقیقت را دریابند. همگی با هم منتظر ادامه بازی خواهیم ماند چرا که استاد همیشه میگفتند : ما منتظر میمانیم تا دجال ابتدا وارد صحنه شود. شهناز نیرومنش چهارشنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۵ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۶

دوستان و همراهان گرامی
هشیار باشید
بعد از گذشت ۲۱ ماه از اعلام شهادت استاد مظلوم محمد علی طاهری،و در ادامه بازیهای حکومت برای مخفی نگهداشتن و سازماندهی جریان عرفان حلقه که بکمک نیروهای اطلاعاتی،وکیل و همسر و بعضی افراد دیگر از خانواده استاد طاهری، در این مدت از چشم تیزبینان دور نمانده، این روزها بازی وارد مرحله جدیدی شده.
در این قسمت از سناریو ،حکومت پس از نزدیک به دو سال انتقال اخبار دروغی از وضعیت پرونده استاد، حضور در دادگاه و حضور در مراسم عقد و… که تنها به اعتبار چند دقیقه فیلم و چند عکس ساختگی ونقل قولهای ضد و نقیض وکلا و خانواده سندیت پیدا میکند و انتشار آنها در سطحی وسیع ، بکمک پروپاگاندای اعتدال گرایان و لابی ها و روسپی های رسانه ای و حقوق بشری خارج از کشور، امروز تصمیم میگیرد سناریو را وارد مرحله جدیدی کند.
در این مرحله وکیل در ادامه دروغهای قبلی ادعای گرفتن قرار منع تعقیب و در ادامه اعتصاب غذای استاد را دارد و خانم زیبا محمدیان همسر سابق استاد طاهری، پس از شش سال ناگهان به میدان میاید!
همان همسری که در تمام این سالها بعنوان مانع و عامل بازدارنده در مقابل ایشان عمل کرده وپس از دستگیری دوم و بخصوص پس از انتشار نامه استاد به مجامع حقوق بشرتوسط اینجانب،بعنوان همدست نیروهای اطلاعاتی در کنار محمود علیزاده طباطبایی، همواره عامل انتقال اخبار دروغ از وضعیت استاد بوده و همانطور که بارها گفته ام اگر نبود همدستی او با دشمنان استاد طاهری مظلوم،حکومت ایران هرگز جرات نمیکرد باعث خون ایشان شود و سپس توان آنرا داشته باشد که این ظلم بزرگ را نه تنها،مخفیکاری کند،بلکه دامن مسئولین قضایی و اجرایی و رهبر نظام را از این لکه ننگ پاک نگهدارد.
همسری که مدتی قبل از شهادت ایشان تقاضای طلاق از ایشان کرده و با موافقت استاد مواجه شده، ولی با توصیه نیروهای اطلاعاتی از آن صرف نظر میکند تا امروز و روزهای بعد، بتواند سناریوی حکومت و قاتلین ایشان را بهتربازی کند.
فیلم منتشر شده از ایشان را بشنوید و ببینید.
قطعا در این شرایط که باطل علنی تر از قبل به مقابله با حق برخواسته،حلقه های رحمانیت،ادراک تشعشعاتی و دلایل عقلی بکمک دوستان خواهد امد تا حقیقت را دریابند.
همگی با هم منتظر ادامه بازی خواهیم ماند چرا که استاد همیشه میگفتند :
ما منتظر میمانیم تا دجال ابتدا وارد صحنه شود.
شهناز نیرومنش
چهارشنبه
۲۸ مهرماه ۱۳۹۵
۱۹ اکتبر ۲۰۱۶