هنگامی که آن شعور مثبت جاری شود

هنگامی که آن شعور مثبت جاری شود، اولا امکان آگاه شدن ما را میدهد،دوما امکان تشخیص ضد شعور را میدهد، سوما امکان تاثیر شعور مثبت بر منفی را میدهد که ضد شعورش را بتوانیم تغییر دهیم، و از همه مهم تر،هر چیزی که بنیادش منفی باشد فرو میریزد و امکان عرض اندام پیدا نمیکند، و به قول استاد مُهر(Qurality Control)کنترل کیفیت روح القدس باید پای همه چیز باشد تا خریدار داشته باشد.

هنگامی که آن شعور مثبت جاری شود،
اولا امکان آگاه شدن ما را میدهد،دوما امکان تشخیص ضد شعور را میدهد،
سوما امکان تاثیر شعور مثبت بر منفی را میدهد
که ضد شعورش را بتوانیم تغییر دهیم،
و از همه مهم تر،هر چیزی که بنیادش منفی باشد فرو میریزد
و امکان عرض اندام پیدا نمیکند،
و به قول استاد مُهر(Qurality Control)کنترل کیفیت روح القدس باید پای همه چیز باشد تا خریدار داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید