به قول استاد طاهری، ما به خودمان جلال نمیدهیم، بلکه به هوشمندی جلال میدهیم. اگر هر کس خواست به خودش جلال دهد بدانید که به هر حال یک ریگی به کفشش هست.

ما به هوشمندی جلال میدهیم_همایش 16 می 2015_اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“به قول استاد طاهری،ما به خودمان جلال نمیدهیم،

بلکه به هوشمندی جلال میدهیم.

اگر هر کس خواست به خودش جلال دهد بدانید که به هر حال

یک ریگی به کفشش هست.”

شهناز نیرومنش

همایش 16 می 2015

اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری