ما به هوشمندی جلال میدهیم

به قول استاد طاهری، ما به خودمان جلال نمیدهیم، بلکه به هوشمندی جلال میدهیم. اگر هر کس خواست به خودش جلال دهد بدانید که به هر حال یک ریگی به کفشش هست.

به قول استاد طاهری،
ما به خودمان جلال نمیدهیم،
بلکه به هوشمندی جلال میدهیم.
اگر هر کس خواست به خودش جلال دهد
بدانید که به هر حال
یک ریگی به کفشش هست.

به قول استاد طاهری،
ما به خودمان جلال نمیدهیم،
بلکه به هوشمندی جلال میدهیم.
اگر هر کس خواست به خودش جلال دهد
بدانید که به هر حال
یک ریگی به کفشش هست.

دیدگاهتان را بنویسید