هیجان کاذب_همایش 18 فوریه_2017

اولین نشست مجموعه همایشهای عرفان حلقه در سال 2017 میلادی
مورخ شنبه 18 فوریه 2017
30 بهمن 1395
زمان برگزاری: سومین “شنبه” هر ماه میلادی در سال 2017

“یکی از موانع و مشکلات بینشی چه در عرفان حلقه ،چه در هر جای دیگری که هستیم ،هیجان کاذب است.هیجان کاذب حتی اگر برای امر مثبتی هم باشد منفیست. این یک اصل است،مثل تعصب که حتی برای یک امر مثبت هم منفیست..هیجان کاذب یا همان جوگیر شدن ،مانع از این میشود که بتوانیم از تحول گراییمان درست استفاده کنیم و در مسیر خرد قدم بگذاریم،چون دچار هیجانیم .
وقتی دچار هیجان شدیم با همه چیز احساسی برخورد میکنیم و در نتیجه وقتی دچار هیجان کاذب شدیم ،حتی دفاعمان از یک جریان حق هم بی ارزش میشود. بالاخره این قضایا باید یک جایی تبیین بشود و جای آن در هیجان نیست.”
بریده ای از صحبتهای خانم شهناز نیرومنش در مورد “هیجان کاذب ”
در اولین نشست مجموعه همایشهای عرفان حلقه در سال 2017 میلادی.
مباحث مورد صحبت در این همایش ها :
-بررسی موضوعی مباحث عرفان حلقه.
-به روز رسانی حلقه های رحمانیت الهی.
-تحلیل شرایط و تحولات جاری.