وحدت در بخش کیفی ادیان

هر کمّیتی یک کیفیتی دارد و هر واقعیتی یک حقیقتی دارد و آن حقیقت پشت پرده همه این دین هایی که در ظاهرشان با یکدیگر فرق دارند، کیفیت پشتش دریافت آگاهی بوده توسط یک شخص. آن دریافت آگاهی هم از یک منبع مشخص بوده و همه شان از یک جا آگاهی دریافت کردند. دلیلش هم داشتن اشتیاقشان بوده که آگاهی دریافت کردند و آن آگاهی هم که گرفتند برای کمال بشر بوده.این کیفیت پشتش هست. بنابراین ادیان الهی در آن بخش کیفی پشت پرده با هم مشترک هستند. همین بخش کیفی پشت پرده هست که عرفانی که در دل ادیان هست را رقم میزند. مردم پوسته را دیدند، مغز را ندیدند.

هر کمّیتی یک کیفیتی دارد و هر واقعیتی یک حقیقتی دارد
و آن حقیقت پشت پرده همه این دین هایی که در ظاهرشان با یکدیگر فرق دارند،
کیفیت پشتش دریافت آگاهی بوده توسط یک شخص.
آن دریافت آگاهی هم از یک منبع مشخص بوده و همه شان از یک جا آگاهی دریافت کردند.
دلیلش هم داشتن اشتیاقشان بوده که آگاهی دریافت کردند و آن آگاهی هم که گرفتند برای کمال بشر بوده.این کیفیت پشتش هست.
بنابراین ادیان الهی در آن بخش کیفی پشت پرده با هم مشترک هستند.
همین بخش کیفی پشت پرده هست که عرفانی که در دل ادیان هست را رقم میزند.
مردم پوسته را دیدند، مغز را ندیدند.

دیدگاهتان را بنویسید