وقتی حقیقت را فهمیدی دیگر نمی توانی ساکت باشی

"وقتی حقیقت را فهمیدی دیگر نمی توانی ساکت باشی این وظیفه و مسئولیت کسی هست که زمانی که به رموز دست پیدا میکند ، افراد را بخواند به این که آنها را آگاه کند." شهناز نیرومنش همایش 16 می 2015 اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری

“وقتی حقیقت را فهمیدی

دیگر نمی توانی ساکت باشی

این وظیفه و مسئولیت کسی هست

که زمانی که به رموز دست پیدا میکند ،

افراد را بخواند به این که آنها را آگاه کند.”

شهناز نیرومنش

همایش 16 می 2015

اولین سری سمینارهای بعد از شهادت استاد طاهری