ولی این وسط تکلیف شرافتمون چی میشه؟

نمیدونم چی بگم…
ولی زمان که میگذره هیچی سخت تر از ،از دست دادن کسی نیست که برای از دست ندادنش باید با جون و دل میجنگیدین
و یه موضوع دیگه
دسته بندی کردن آدما به خیلی خوب و خیلی بد کار درستی نیست ولی این وسط تکلیف شرافتمون چی میشه؟