ویدیو اولین نشست سری همایشهای عرفان حلقه در سال 2017_18 فوریه

فایل کامل تصویری از اولین نشست سری همایشهای مرکز اینتریونیورسالیزم در سال ۲۰۱۷ شامل توضیحاتی در باره:
-پویایی و استمرار دروس در غیاب استاد طاهری و اطلاع رسانی حلقه های عام
-عصر هوشمندی وبرنامه ریزی های شرق و غرب
-روشنگری در باره تناقضات ادعاهای محمود علیزاده طباطبایی
(وکیل حکومتی-امنیتی استاد طاهری)در مصاحبه تلویزیونی و تحریف تاریخ عرفان حلقه