#يلدا فرخنده و خجسته

ريشه و دل و انديشه مان در #ايران_زمين است و ايرانمان در دست تاراجگران به گروگان!تلخ است…اما نياكان ما با رسم يلدا، در كنار هم شاد بودن در طولاني ترين تاريكي ها را به ما آموختند.و چقدر در همين تاريكيها، نياز مند همدلي هستيم.حال دلتان خوب #يلدا فرخنده و خجسته

لینک تلگرام