پاسخ به جوابيه كتبي آقاي طاهري در خصوص تردمارك های عرفان حلقه

پاسخ به جوابيه كتبي آقاي طاهري در خصوص

تردمارك های عرفان حلقه

جناب آقای محمد علي طاهری
با درود و آرزوی نيكی
-“پاسخنامه” سرگشاده شما را كه در تاريخ ٢٧ اكتبر ٢٠٢٠ از طريق سايت ها و كانال های وابسته به شما منتشر شد، مشاهده و مطالعه كردم.
بدينوسيله تمامی موارد اتهامی منتسب به خود، مندرج در اين نامه سرگشاده را تكذيب می كنم و چون محتوای اين نامه باندازه كافی مويد اظهارات ويدئويی اينجانب بود، فعلا از پرداختن به آن صرف نظر كرده و مسئله محوری صحبتهای خود يعنی “تردمارك ها” را در اولويت قرار ميدهم.

-متاسفانه در روزهای گذشته، پاسخ رسمي و قانونی از سوی شما يا وكيلی از سوی شما مبنی بر تمايلتان به دريافت تردماركها از طريق امضای قرارداد في ما بين دريافت نكردم!
اما با توجه به متن پاسخنامه سرگشاده شما، اينطور استنباط شد كه مايل به دريافت قانونی ترد مارك ها مستقيما از موسسه اينتريونيورساليزم هستيد،
لذا تيم فعال در اين موسسه با وجود عدم دريافت پاسخ رسمی از سوی شما، بر مبنای حسن نيت خود اقداماتی را به انجام رساند.

-با توجه به اينكه عليرغم درخواست ارائه وكالتنامه از وكيل منتسب به شما، تا كنون هيچ سند رسمی مبنی بر داشتن وكالت ايشان از شخص شما به اينجانب ارائه داده نشده، بناچار متن “قرارداد اوليه واگذاری” درتاریخ ٢٧ اكتبر ٢٠٢٠، از سوی موسسه اينتريونيورساليزم و از طريق ایميل آدرس :
[email protected]
به ایميل آدرسی كه بعنوان ايميل شخصيتان معرفی كرده ايد:
[email protected]
ارسال شد.
لازم به ذكر است متن “قرارداد ارسالی” برای شما، همان متنی بود كه در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۹ ، زمانی كه در ايران بوديد از سوی اینجانب برای امضا خدمتتان ارسال شده بود، كه با اينكه يكسال و پنج ماه برای امضای آن فرصت داشتيد، اما امضاء نشد!

-با وجود اينكه بر محدوديت زمانی و ضرورت امضای اين قرارداد در زمان تعيين شده برای شروع پروسه قانونی واگذاری،
*هم در ويدئوی منتشر شده در ٢٦ اكتبر ٢٠٢٠
*هم در ايميل ارسالی برای شما از سوی موسسه اينتريونيورساليزم
*هم در پيام كتبی اينجانب به وكيل منتسب به شما در تاريخ ٢٧ اكتبر ٢٠٢٠
تاكيد شده بود،
متاسفانه پاسخ مناسبی به حسن نيت ما داده نشده و قرارداد در زمان مقرر (٢٨ اكتبر ٢٠٢٠) از سوی شما امضا نشد!
در نتيجه
بدليل عدم دريافت پاسخ رسمی و بدليل عدم امضای “قرارداد واگذاری” در زمان مقرر،
اولين تردمارك با عنوان “عرفان حلقه” (Erfan Halgheh) در تاريخ ٢٩ اكتبر ٢٠٢٠ با عدم اقدام به تمديد از سوی موسسه اينتريونيورساليزم، آزاد شد و اين موسسه از اين پس صاحب آن نبوده و لذا بعد از اين هيچگونه مسئوليتی در قبال حسن و يا سوء استفاده های احتمالی از آن ندارد.

-بديهي است از تاريخ ذكر شده به بعد ترد مارك آزاد شده ميتواند به مالكيت شما یا هر شخص حقيقی و يا حقوقی كه زودتر از طريق اداره ثبت تردمارك در آمريكا اقدام كرده و مراحل قانونی را با صرف هزينه های لازم طی نمايد، در بيايد، يعنی همان مسيری كه ما سالها قبل برای ايجاد و حفظ آنها طی كرديم.

  • طبق قراردادی كه تنظيم شده بود همه ٥ تردمارك يك جا و بدون هيچگونه چشمداشت و درخواستی قابل انتقال به شما بود؛ به هر سوی برای ٤ تردمارك باقيمانده، چنانچه تصميم به دريافت آنها از طريق “امضای قرارداد واگذاری”، با موسسه اينتريونيورساليزم داشته باشيد، قرارداد ارسالی قبلی ديگر قابل استفاده نبوده و استفاده از قراردادی جديد با تاريخ و مفاد به روز شده بر اساس تعداد ترد ماركهای باقيمانده و موارد ديگر الزاميست، كه تهيه آن بعهده مركز اينتريونيورساليزم مي باشد.

-در خاتمه همانطور كه طي يكسال و نيم گذشته مكررا هم به رابطين شما و هم به خود شما در گفتگوی تلفنی چند دقيقه ای، گوشزد كرده ام، باز هم تكرار مي كنم كه اين ترد مارك ها از ابتدا به منظور حفظ قانونی دستاورد های شما و برای شخص شما و با زحمت و صرف هزينه زيادی گرفته و حفظ شده بود.
اراده واگذاری آنها به شما، در اين سالها با ما بوده، و اين خواست صرفا یك تصميم انسانی بحساب ميايد كه ما بر اساس تعهدات اخلاقی و نه قانونی، خود را متعهد به آن دانسته ايم .
بنابراين اگر ترد مارك ها را به هر دليلي آزاد يا واگذار نكنيم، هيچ قانونی در آمريكا نميتواند ما را مجبور به واگذاري آنها به شما يا شخص ديگری بنمايد.

با آرزوي دستيابی همه انسانها به برترين دين كه انسانيت است و بهترين مرام، كه راستی و درستی است.
و با آرزوی توفيق الهی
شهناز نيرومنش
٣٠ اكتبر ٢٠٢٠
كاليفرنيا

پست مرتبط: گفتمان اول / تردمارک 26 نوامبر 2020

لینک پاسخ كتبي آقاي محمد علي طاهري به پيام ويدئويي (مورخ ٢٦ اكتبر ٢٠٢٠) اينجانب شهناز نيرومنش! در آن پيام ويدئويي در خصوص واگذاري تردماركهاي مركز اينتريونيورساليزم به آقاي طاهري صحبت كرده بودم: https://t.me/Niroomanesh/420

لینک فايل pdf پاسخ به جوابيه كتبي آقاي طاهري در خصوص تردمارك هاي عرفان حلقه: https://t.me/Niroomanesh/423