پرواز را به خاطرنمی سپارم وقتی تو نباشی

فراموشی گرفته ام
پرواز را به خاطرنمیسپارم
وقتی تو نباشی

معنی همه حرفهایت برایم
همین یک جمله است
«پرنده باید بیاید»
…حرف زن یکیست
……..

دیدگاه‌ خود را بنویسید