به هر کس یک وعده ای می دهند. از راههای تهدید و تطمیع و بعد هم که عده زیادی را با تحمیق، دنبال خودشان کشانده اند.با تحمیق یعنی با سو استفاده از نا آگاهیِ افرادی که قدرت تجزیه و تحلیل ندارند و… و این قضیه به صورت یک پروژه " حذف و عبور از استاد طاهری" در طی چند سال رقم خورده است که این پیش نیاز و پیش درآمد "عرفان حلقه حکومتی" است. عرفان حلقه حکومتی در حال برنامه ریزی برای دراز مدت است.

پروژه ” حذف و عبور از استاد طاهری”-همایش 20 ژوئن-2015

به هر کس یک وعده ای می دهند. از راههای تهدید و تطمیع و بعد هم که عده زیادی را با تحمیق، دنبال خودشان کشانده اند.با تحمیق یعنی با سو استفاده از نا آگاهیِ افرادی که قدرت تجزیه و تحلیل ندارند و…
و این قضیه به صورت یک پروژه ” حذف و عبور از استاد طاهری” در طی چند سال رقم خورده است که این پیش نیاز و پیش درآمد “عرفان حلقه حکومتی” است.عرفان حلقه حکومتی در حال برنامه ریزی برای دراز مدت است. به این صورت که اگر نتوانستند جلوی استاد و جلوی گسترش آموزه های استاد را بگیرند، حداقل آموزه ها را از محتوا خالی بکنند …و مسیر و آموزه ها را از پویایی خالی بکنند و سرنخش را بدست بگیرند.
به شدت و مُصِر ایستاده اند و اصرار میکنند که آموزه ها از این جلوتر نباید برود و همه باید صبر بکنند تا استاد طاهری بیایند بیرون و چیزی جدید بیاید؛در حالیکه همه ما میدانیم که استاد طاهری الان نیستند.