هی است موفقیت تام و تمام «پروژه عرفان حلقه حکومتی» که برای دشمنانِ حقیقت بسیار حیاتی است،در گرو فریب هر چه بیشتر اذهان عمومی و رسانه ها و مجامع حقوق بشری بوده و حکومت برای پیشبرد اهدافش، از پتانسیل و هیجانات تمام کسانی که از جریانات پشت پرده اطلاعات کافی نداشته، قادر به تحلیل صحیح از مسائل این جریانِ تاثیر گذار نبوده و بنوعی دچار ساده انگاری شده اند، سود میبرد

پروژه عرفان حلقه حکومتی-همایش 19 آگوست-2015

“بدیهی است موفقیت تام و تمام «پروژه عرفان حلقه حکومتی» که برای دشمنانِ حقیقت بسیار حیاتی است،در گرو فریب هر چه بیشتر اذهان عمومی و رسانه ها و مجامع حقوق بشری بوده
و حکومت برای پیشبرد اهدافش، از پتانسیل و هیجانات تمام کسانی که از جریانات پشت پرده اطلاعات کافی نداشته،
قادر به تحلیل صحیح از مسائل این جریانِ تاثیر گذار نبوده
و بنوعی دچار ساده انگاری شده اند، سود میبرد
تا با هدایت قلم ها،قدمها،و فعالیتهای حق طلبانِ نا آگاه
به سمت پوشاندن حقیقت و مبرا کردن دشمنان تفکر استاد طاهری،
بدست شاگردان و وابستگان استاد طاهری، خود را از پیامدهایِ منفی حذف این معلم معنوی برهاند.”

شهناز نیرومنش

19 آگوست 2015