پویایی مسیر و بحث سیمرغ_همایش 18 فوریه_2017

اولین نشست مجموعه همایشهای عرفان حلقه در سال 2017 میلادی
مورخ شنبه 18 فوریه 2017
30 بهمن 1395
زمان برگزاری: سومین “شنبه” هر ماه میلادی در سال 2017

“ما اعتقاد داریم که این قضیه پویایی مسیر استاد ،بحث سیمرغ است…/
این تعداد وقتی باهم دارند پرواز میکنند ،یعنی توانسته اند فرازشان را بهم نزدیک کنند. اگر نتوانند فرازشان را بهم نزدیک کنند، نمیتوانند با هم همراه بشوند…/
ما باید غلبه و احاطه استاد بر بعد مکان را بفهمیم و درک بکنیم.”
بریده ای از صحبتهای خانم شهناز نیرومنش در مورد “پویایی مسیر و بحث سیمرغ” در اولین نشست مجموعه همایشهای عرفان حلقه در سال 2017 میلادی.
-بررسی موضوعی مباحث عرفان حلقه.
-به روز رسانی حلقه های رحمانیت الهی.
-تحلیل شرایط و تحولات جاری.